اطلاعات سهامداران حقیقی

اطلاعات شخص حقیقی

لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا اطلاعات درستی را وارد نمایید.

اطلاعات بانکی

لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
لطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.
IRلطفا مقدار صحیحی وارد نمایید.

اطلاعات تماس

کیلومتر 14 جاده شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار گلستانک، شماره 12

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com