خط مشی
دامنه کاربرد
# عنوان خلاصه دانلود فایل
1 دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی بمنظور اجرا و تعهد به تطابق الزامات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی 2015:14001 دانلود فایل
2 دامنه کاربردی سیستم مدیریت ایمنی وبهداست شغلی این دامنه بمنظور ارتقا و حفاظت از سالمت جسمی و روانی کارکنان می باشد دانلود فایل