تجلیل مدیریت

تجلیل مدیریت از همکاران آتش نشان به مناسبت گرامی داشت روز این عزیزان