عید قربان

عید قربان با نماز وعیادتش با ذکر و دعایش با قربانی وصدقات و احسانش بستری برای جاری ساختن مفهوم عبودیت و بندگیست این عید بندگی بر شما مبارک