عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق بر شما مبارک

بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف، برو در کوی دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق بر شما مبارک