گواهینامه مدیریت کیفیت صنعت خودرو

صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF سایپا آذین

با برگزاری ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو بر اساس استاندارد IATF 16949:2016 و همچنین ISO 9001:2015 ، شرکت سایپا آذین برای هفتمین دوره موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای فوق از سازمان گواهی دهنده بین المللی RINA گردید . در جلسه اختتامیه ضمن ارائه یافته های ممیزی و فرصت های بهبود، شرکت سایپا آذین با تاکید بر استقرار مناسب سیستم مدیریت کیفیت موفق به دریافت گواهینامه مذکور گردید . تعهد به ارتقا کسب و کار، توسعه و بهره برداری آزمایشگاه ها و تحلیل و آنالیز مناسب شکست های بالقوه حوزه طراحی به عنوان نقاط مثبت در گزارش مطرح گردید .