میلاد امام حسن مجتبی ( ع ) مبارک باد

مهمانی حق چه با صفا شد میلاد امام مجتبی شد این عید بر عاشقان مبارک