روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران زحمتکش مبارکباد.