برگزاری جلسه کمیته ستاد تأمین با حضور مدیریت محترم عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران حوزه تولید و تامین

برگزاری جلسه کمیته ستاد تأمین با حضور مدیریت محترم عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران حوزه تولید و تامین

برگزاری جلسه کمیته ستاد تأمین با حضور مدیریت محترم عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران حوزه تولید و تامین تاکید مدیر عامل بر افزایش تولید و رفع موانع تولید ، مهندس حسن زاده ضمن تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات توسط مدیران افزود از این تاریخ به بعد دیگر بهانه ای برای تامین و تولید پذیرفته نیست وی با تاکید بر همکاری بین مدیران، از همه اعضای حاضر در جلسه خواست که با همدیگر هم افزایی داشته باشند تا به کمک همه عزیزان تولید روزانه 1500 دست صندلی را داشته باشیم. مهندس حسن زاده مدیر عامل محترم در ادامه گفت از فرصت های پنهان در این شرکت استفاده کنید و با همکاری و برگزاری جلسات با دیگر شرکت های گروه به دنبال بهره وری زیاد از امکانات و تجهیزات تولیدی این شرکت باشیم باید به سراغ تمام شرکت های گروه بریم تا بتوانیم ظرفیت های خالی مان را در اختیار تولید برای دیگر واحدها قرار دهیم .