هفته کرامت مبارک باد

امام رضا (ع): دوست هر کس، خرد او و دشمن هر کس، نادانی اوست. دهه کرامت مبارک باد