ارزیابی سیستم مدیریت مهندسی

ارزیابی سیستم مدیریت مهندسی سایپاآذین توسط تیم ممیزی سیستم مدیریت مهندسی سایپا ( SEMS ) معاونت و مدیران سایپا آذین همراه با شواهد و مستندات به سوالات تیم ممیزی پاسخگویی نمودند . در ممیزی مذبور کاهش هزینه ناشی از بازنگری BOM ها و سود اوری آزمایشگاه صندلی به عنوان نقاط قوت و از افزایش خط ریل و مکانیزم ، پروسه صحه گذاری محصول و ایجاد خطوط مونتاژ ترکیبی به عنوان نقاط قوت سیستم مهندسی سایپا آذین یاد گردید .