تبریک اعیاد شعبان

سلام بر شعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر شعبان و اعیادش سلام بر حسین و عباسش سلام بر سجاد و سجودش سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش آغاز ماه رسول خدا ماه شادی آل الله مبارک باد