شب قدر و شهادت حضرت علی (ع)

اگر قدر شب قدر را بدانی قطعاً قدر خودت را شناخته ایو آنکه قدر خود را شناخت ، خویش را ارزشمندترین آیات حق متعال می یابد و بر این آیت الهی شکر می نماید التماس دعا