مراسم تبدیل وضعیت

مراسم تبدیل وضعیت همکاران ستاره سفیران به شرکت سایپاآذین