شهادت امام حسن عسگری

شهادت امام حسن عسگری برتمام مسلمین جهان تسلیت باد

گرچه خلق است نگاهش به تماشای حسین خود ارباب گرفتار نگاه حسن است