استفاده از فناوری نانو در سالن رنگ شرکت سایپا آذین

امروزه با کمک فناوری نانو میتوان مراحل چربیگیری وفسفاته قطعات را با حداقل میزان مصرف انرژی ودر کمترین زمان ممکن به انجام رساند. در این راستا، شرکت سایپا آذین اقدام به جایگزینی پوشش های نانو با همکاری شرکت های دانش بنیان نموده است. این مواد با قابلیت اجرا در دمای محیط، مصرف انرژی وآب را به طور چشمگیری کاهش میدهد همچنین از جمله مزایای مواد مذکور می توان به افزایش بهره وری تولید از طریق کاهش مراحل شستشو، کاهش مصرف مواد نسبت به پوشش های سنتی وارتقاء شاخص های کیفی رنگ اشاره نمود.